Lisää laatua luomuun: linkkejä

Linkkejä Lisää laatua luomuun projektin aihepiiriin liittyen.

RAVITA-hanke

Hankkeessa pyritään Paimionjoen alueen lannan ja jätevesien sekä käymäläkompostien ravinteiden kierron parantamiseen kestävällä tavalla. Lannan ravinteiden kiertoon liittyviä logistisia ongelmia ryhdytään ratkomaan mm. viljelijäyhteistyötä lisäämällä, urakoitsijoita ja sellaisiksi haluavia auttamalla, ja muita lannan tuotteistamisesta kiinnostuneita tukemalla. Pyritään perustamaan myös paikallisia internetpohjaisia “€lantapörssej䔀, joiden kehittämisessä käytetään hyväksi kasvinviljelytilojen – etenkin luomutilojen -, eläintilojen ja lannanlevitysurakoitsijoiden uudenlaista verkostoitumista.

Järki-hanke
Järki-hankkeen päämääränä on vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen maatalousympäristössä – virkistyskäyttöä unohtamatta. Monesti kyse on jopa samoista asioista, kun toimitaan kestävällä tavalla. Voimme puhua kestävästä maataloudesta ja ekosysteemipalveluja tuottavasta maataloudesta. Ravinteiden kierrätys maataloudessa ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden monihyödyt ovat Järki-hankkeen kantavia teemoja.

TEHO plus-hanke

NUTS-hanke
NUTS – Suomi kestävän ravinnetalouden mallimaaksi on ainutlaatuinen, kolmivuotinen hanke, jonka puitteissa rakennetaan kestävää ravinnetaloutta yhteistyössä eri toimialojen kesken. Hanke on osa Tekesin Tie kestävään talouteen -ohjelmaa. Hankkeessa tehdään myös pioneerityötä tarkastelemalla miten isojen muutosten läpivieminen koko yhteiskunnassa on mahdollista.

YmpäristöAgro-hanke
YmpäristöAgro I ja II -hankkeet keskittyvät vuosina 2008-2014 maatalouden ympäristöasioihin, luomuviljelyyn, lähiruokaan, maatalousmaan käyttöön ja eläinten hyvinvointiin. Tavoitteena on myös välittää tietoa uusista ja olemassa olevista maaseudun ympäristönhoidon rahoitusmuodoista.

RaHa-hanke
Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) -hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä Uudellamaalla.Hanke toteutetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tuottajayhdistysten yhteistyönä.

RAVI-hanke
Vuoden 2010 syyskuussa alkaneen Ravinteet satoon – vesistöt kuntoon (RAVI) hankkeen tavoitteina on tehostaa maatalouden ravinteiden käyttöä ja vesiensuojelua yhteistyössä viljelijöiden kanssa, lisätä viranomaisten, neuvontajärjestöjen ja maanviljelijöiden yhteistyötä ja tietämystä, tunnistaa kuormittavimmat alueet etsiä tilakohtaisia ratkaisuja kuormituksen vähentämiseen sekä valmistautua tulevaan ympäristötukikauteen.

Rae – Ravinnehävikit euroiksi -hanke
RAE tuottaa, kokoaa ja siirtää tietoa ja osaamista käytäntöön maatiloille ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseksi. Tavoitteena on lisätä maatalouden ravinnekierrätystä maatilojen kannattavuuden ja ympäristön hyödyksi, edistää lannan energia- ja ravinnetehokasta käyttöä mm. prosessoinnissa ja levityksessä, vähentää vesistöjen ravinnekuormaa, tuottaa ja siirtää testattua tietoa mm. viljelymenetelmistä, jotka soveltuvat parhaiten Itä-Suomen alueelle sekä luoda alueelle toimijaverkosto, joka tekee yhteistyötä maatalouden vesiensuojelutoimien tukemiseksi.

MAISA-hanke
MAISA-hankkeen tarkoituksena on edistää maatalouden vesiensuojeluun liittyvän uuden tiedon ja tekniikoiden käyttöönottoa Saarijärven vesistöreitin valuma-alueella ja siten välillisesti kehittää kestävän maatalouden toimintaedellytyksiä alueella.

Luomutietoverkko
Luomutietoverkon artikkelit ravinnehuollosta

Luomutietoverkko
Luomutietoverkon artikkelit maan rakenteesta

Luomutietoverkko
Luomutietoverkon artikkelit maan viljavuudesta

Kategoriat: Uutiset
Kommentoi | Kommentit pois päältä artikkelissa Lisää laatua luomuun: linkkejä 5.9.2013

Kommentointi poissa käytöstä.